Moos and Spike

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hieronder mede begrepen doch niet beperkt tot verbintenissen tot vervaardiging van concepten en/of producties en/of aflevering of terbeschikkingstelling van audiovisuele werken, uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen. Zij zijn voorts van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met dergelijke overeenkomsten, handelingen of pre-contractuele rechtsbetrekkingen.


Art. 1-14

Offerte

MOOS AND SPIKE stelt offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor de projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. MOOS AND SPIKE stelt deze uren vast in alle redelijkheid. Toch kan het voorkomen dat een opdrachtgever gedurende de productie additionele wensen heeft die nog niet in de offerte zijn opgenomen. Deze extra uren worden op basis van een vast uurtarief bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht in overleg met de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen. De uitgebrachte offerte is voorzien van een geldigheidsdatum. Na deze datum kan MOOS AND SPIKE niet meer garanderen dat de prijs en het uitvoertraject nog exact hetzelfde zullen zijn. Alle opgemaakte offertes zijn exclusief 21% btw.

Reis & Verblijf

Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten en worden niet meegenomen in de offerte. De kosten worden apart toegevoegd aan de eindfactuur. MOOS AND SPIKE hanteert een kilometervergoeding van €0,29 per gereden kilometer.

Muziek

Over de muziek die MOOS AND SPIKE in mediaproducties gebruikt moeten rechten worden afgedragen aan auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Deze auteursrechten zijn additionele kosten, die niet in de offerte worden meegenomen. De hoogte van deze rechten wordt bepaald door Stichting Buma/Stemra en wordt toegevoegd aan de eindfactuur. MOOS AND SPIKE zal zorg dragen voor het aangeven van de gebruikte muziek, tenzij anders is overeengekomen.

Voice-Over

Indien tijdens de producties gebruik wordt gemaakt van een of meerdere voice-overs (ingesproken stemmen), vallen deze kosten onder de additionele kosten en worden deze toegevoegd aan de eindfactuur, tenzij anders is overeengekomen.

Aanpassingen

Voor opdrachtgevers geldt dat de productie in maximaal 3 fasen wordt opgeleverd, met maximaal 2 wijzigingsrondes. Bij de 1e fase wordt de ruwe versie van de productie gepresenteerd en kan opdrachtgever wensen voor wijzigingen kenbaar maken. Deze worden in de 2e fase doorgevoerd en wederom gepresenteerd. Vervolgens heeft opdrachtgever de kans laatste wensen voor wijzigingen kenbaar maken welke in de 3e en definitieve fase worden doorgevoerd. Vervolgens wordt de productie afgewerkt en opgeleverd. Deze wijzigingen worden zonder extra kosten gedaan, mits de wijzigingen ter verfijning van de origineel gegeven opdracht dienen. Wanneer wijzigingen een toevoeging of afwijking betreffen op de origineel gegeven opdracht, of wanneer opdrachtgever eerder gemaakte keuzes/beslissingen terug draait, worden de extra uren volgens het geoffreerde tarief doorberekend, evenals alle extra te maken kosten.

 

Opvragen beeldmateriaal

Het gemaakte beeldmateriaal blijft eigendom van MOOS AND SPIKE tenzij anders overeengekomen. Het na de productie opvragen van beeldmateriaal zal in rekening worden gebracht. MOOS AND SPIKE is vrij alle beeldmateriaal te gebruiken voor alle promotiedoeleinden.

Auteursrechten

Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld, vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in het bezit van MOOS AND SPIKE. In het geval van inbreuk op of misbruik van dit auteursrecht, stelt MOOS AND SPIKE de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle door MOOS AND SPIKE gemaakte producties rust het auteursrecht. Een productie van MOOS AND SPIKE mag niet verveelvoudigt, geproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van MOOS AND SPIKE. Het is mogelijk het auteursrecht af te kopen in overeenstemming met MOOS AND SPIKE. 

Betalingscondities

Alle facturen dienen door de opdrachtgever te worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Voorgaand de werkzaamheden wordt de klant geacht 1/3 van de factuurkosten vooruit te betalen. Bij gebrek aan specifieke condities dient de opdrachtgever binnen veertien dagen na de factuurdatum te betalen. Elke betaling strekt tot voldoening van de oudst uitstaande factuur.

Aansprakelijkheid

- MOOS AND SPIKE kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke directe of indirecte schade dan ook voortkomend uit de relatie met MOOS AND SPIKE, tenzij deze schade bewust is veroorzaakt door MOOS AND SPIKE.
- In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de levering van de in de Overeenkomst vermelde Diensten is MOOS AND SPIKE slechts voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

- Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade binnen 48 uur nadat de Opdrachtgever met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend te zijn, schriftelijk bij MOOS AND SPIKE meldt.
- Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is MOOS AND SPIKE op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van eventueel eigen personeel.
- De Opdrachtgever vrijwaart MOOS AND SPIKE voor alle aanspraken op een schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde Diensten van MOOS AND SPIKE.
- De aansprakelijkheid van MOOS AND SPIKE is beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende aan Opdrachtgever verzonden factuur.
- In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Eigendom

Alle door MOOS AND SPIKE geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen concepten, scenario’s, films en (elektronische) bestanden blijven eigendom van MOOS AND SPIKE totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met MOOS AND SPIKE gesloten overeenkomsten is nagekomen. De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht MOOS AND SPIKE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Overmacht

Partijen zijn niet gebonden tot het nakomen van enige verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop MOOS AND SPIKE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MOOS AND SPIKE niet in staat is de verplichting na te komen. MOOS AND SPIKE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MOOS AND SPIKE zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijk uitspraak, MOOS AND SPIKE gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en MOOS AND SPIKE zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is MOOS AND SPIKE niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Naamsvermelding

MOOS AND SPIKE zal na iedere productie een naamsvermelding plaatsen in de vorm van een logo, tenzij anders overeengekomen. Ook behoudt MOOS AND SPIKE het recht om de productie te plaatsen in de portfoliomap op de website en een naamsvermelding/logo te plaatsen van de opdrachtgever in de map referenties. Ook hier geldt tenzij anders afgesproken.

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem en staan op onze website: www.moosandspike.com. In het geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.